Spelregels HSC ZigZag competitie

1. Het uiteindelijke doel is om bovenaan te staan op de ZigZag-ladder, aan het eind van het kalenderjaar.

1. The ultimate goal is to be at the top of the ZigZag-ladder, at the end of the calendar year.

 

2. De volgorde van de ZigZag-ladder wordt aan het begin van het kalenderjaar door loting vastgesteld door de wedstrijdcoördinator / het bestuur.

2. The order of the ZigZag-ladder is determined at the beginning of the calendar year by drawing lots by the competition coordinator / the board.

2a. Leden van de HSC die zich gedurende het kalenderjaar aanmelden voor de HSC ZigZag-competitie, worden onderaan de ZigZag-ladder geplaatst.

2a. Members of the HSC who sign up for the HSC- ZigZag competition during the calendar year will be placed at the bottom of the ZigZag-ladder.

 

3. Je mag spelers uitdagen die maximaal 2 posities boven je staan.

3. You may challenge players who are a maximum of 2 positions above you.

3a. Wint de uitdager de wedstrijd, dan verwisselen de uitgedaagde en de uitdager van plaats.

3a. If the challenger wins the match, the challenged and the challenger swap places.

3b. Verliest de uitdager de wedstrijd, dan vinden er geen veranderingen plaats in de laddervolgorde.

3b. If the challenger loses the match, there are no changes in the ladder order.

3c. Na de wedstrijd geef je uitslag door in de HSC-ZigZag competitie app-groep en pas je indien nodig de ladder aan bij tafel 9 / de keuenkast.

3c. After the match, you report results on the ZigZag-ladder competition app group and, if necessary, adjust the ladder at table 9 / the cue box.

 

4. Er wordt gespeeld in het format dat gehanteerd wordt in de kwartaalcompetitie van de uitdager: best-of-3 als de uitdager afkomstig is uit divisie 3 of 4 en best-of-5 als de uitdager afkomstig is uit divisie 1 of 2.

4. Games are played in the format used in the challenger’s quarterly competition: best-of-3 if the challenger is from division 3 or 4 and best-of-5 if the challenger is from division 1 or 2.

 

5. Je mag dezelfde speler na een gespeelde wedstrijd niet direct weer uitdagen.

5. You may not challenge the same player again immediately after a played match.

5a. Daartussen zal eerst een andere wedstrijd (als uitdager of uitgedaagde) gespeeld moeten worden.

5a. In between, another match (as challenger or challenged) will have to be played first.

5b. Of er is een week verstreken sinds de onderlinge wedstrijd.

5b. Or a week has passed since the mutual match.

 

6. Als je gespeeld hebt (en dus als eerste de uitslag weet), wacht je 24 uur met het maken van een nieuwe uitdaging, zodat ook niet-aanwezigen kunnen reageren op de nieuwste ladderstand.

6. If you have played (and are thus the first to know the result), wait 24 hours before making a new challenge, so that even non-attenders can respond to the latest ladder rankings.

 

7. Alle uitdagingen en uitslagen worden in de HSC ZigZag-competitie WhatsApp groep geregistreerd.

7. All challenges and results are recorded in the HSC ZigZag-competition WhatsApp group.

 

8. In de appgroep geef je aan wie je uitdaagt, buiten de appgroep regel je datum en tijd van de wedstrijd met elkaar.

8. In the app group you indicate who you are challenging, outside the app group you arrange date and time of the match together.

 

9. Op het moment van uitdagen doet de uitdager direct een voorstel van datum en tijd. Past die datum niet, dan wordt in onderling overleg een andere datum gezocht. De wedstrijd dient binnen 14 dagen te worden gespeeld.

9. At the time of challenge, the challenger immediately makes a proposal of date and time. If that date does not fit, another date will be sought by mutual agreement. The match must be played within 14 days.

 

10. Reageert de uitgedaagde niet binnen 72 uur  op de uitdaging, of wordt er geen geschikte datum gevonden, dan wordt de uitdaging geannuleerd en zakt de uitgedaagde één plaats (vakantieperiodes en ziekte van de uitgedaagde uitgezonderd). Met andere woorden, als er zonder geldige reden niet gespeeld kan worden binnen 7 dagen, zakt de uitgedaagde altijd een plaats.

10. If the challenger does not respond to the challenge within 72 hours, or no suitable date is found, the challenge is cancelled and the challenged player drops one place (holidays and illness of the challenger excluded). In other words, if a challenge cannot be played within 7 days without a valid reason, the challenger always drops one place.

 

11. Je kunt maar voor één wedstrijd uitdager of uitgedaagde zijn.

11. You can be a challenger or challenged for one match only.

 

12. Wordt iemand door meerdere spelers uitgedaagd, dan geldt de eerste uitdaging die in de appgroep is aangemeld.

12. If someone is challenged by several players, the first challenge registered in the app group applies.

 

13. Dit reglement kan worden gewijzigd door het bestuur als daar volgens het bestuur aanleiding toe bestaat.

13. These regulations may be amended by the board if, in the board’s opinion, there is cause to do so.